© КРАІЛ

1. Який режим роботи гральних закладів під час дії воєнного стану?

Режим роботи грального закладу казино, залу гральних автоматів та об’єктів, що в них розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, звичних умов для життя громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони та залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

Також організатори азартних ігор, що провадять діяльність у гральних закладах казино та  залах гральних автоматів під час дії правового режиму воєнного стану повинні враховувати обмеження комендантської години, визначаючи графік роботи грального закладу.

2. Яка звітність подається організаторами азартних ігор до КРАІЛ?

До складу звітності організаторів азартних ігор, що подається до КРАІЛ, включено:

– фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність;
– звіт організатора азартних ігор за кожним окремим видом діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
– звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності визначаються Порядком подання фінансової звітності.

Звіт організатора азартних ігор складається щокварталу:

 • за I квартал (станом на 31 березня звітного року);
 • перше півріччя (станом на 30 червня звітного року);
 • 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року);
 • за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Звіт організатора азартних ігор подається до КРАІЛ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за рік – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.

Звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) подається до КРАІЛ у вказані вище терміни разом із звітом організатора азартних ігор.

3. До переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, включено також довідку про відсутність судимості в Україні фізичних осіб. Чи прирівнюється витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» до довідки про відсутність судимості в Україні?

КРАІЛ під час розгляду документів про отримання ліцензії враховує такі Витяги як довідки про відсутність судимості в Україні.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

4. Чи обов’язково повідомляти орган ліцензування про відкриття/закриття грального закладу?

Ліцензійними умовами щодо кожного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор встановлюється форма повідомлення про відкриття або закриття грального закладу, відповідно до пункту 6 частини першої статті 47 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Звертаємо увагу, що після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття та про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формами, встановленими Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.


5. Чи змінюється протягом строку дії ліцензії сума щорічного ліцензійного платежу у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати?

Ні, не змінюється.

Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щорічно рівними частинами, відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

Наприклад, розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить 7500 мінімальних заробітних плат.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Рішення КРАІЛ про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів прийняте 03.01.2023. Відповідно розмір щорічної плати (за перший та за кожен наступний рік дії ліцензії) буде становити 7500 мінімальних заробітних плат * 6 700 грн (розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023)/5 років = 10 050 000 грн та протягом усього строку дії ліцензії змінюватись не буде.

6. Чи може організатор азартних ігор отримати декілька ліцензій, у тому числі, на різні види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор?

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) не встановлює обмежень щодо отримання одним суб’єктом господарювання декількох ліцензій, у тому числі, на різні види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Водночас на підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

Тобто, у разі, якщо організатор азартних ігор має намір провадити діяльність у більш ніж одному закладі казино, йому потрібно отримати ще одну ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.

Тобто, у разі, якщо організатор азартних ігор під час провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів має намір використовувати гральні автомати у більшій кількості, йому потрібно отримати ще одну ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

7. Які вимоги встановлені для рекламування азартних ігор?

Вимоги до реклами азартних ігор, реклами знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, встановлені Законом України «Про рекламу».

Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що:

 • виграти в азартну гру легко;
 • участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.

Вона повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри».

Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.

Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні особи, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання).

8. Які вимоги встановлюються до оформлення документів, які подаються для отримання ліцензій та дозволів?

Всі додані до заяв про отримання ліцензій та дозволів копії документів мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Відмітка про засвідчення копії документа має складатися з таких елементів:

 • слів «Згідно з оригіналом» (без лапок);
 • найменування посади;
 • особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища;
 • дати засвідчення копії.

Крім того, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу юридичної особи або печатки «Для копій» (за наявності) (ДСТУ 4163:2020).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються здобувачами ліцензій та дозволів згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Окремі вимоги щодо оформлення документів встановлюються Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

– Документи, що складаються здобувачем ліцензії, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії (керівником або уповноваженою особою).

– Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії (за наявності).

– Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

– Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

9. Готель, у приміщенні якого планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, має двох власників. Чи потрібно для одержання дозволу подавати дві заяви?

Для одержання дозволу заявник(-и) має(-ють) подати одну заяву за встановленою формою, що підписана всіма власниками приміщення (уповноваженими особами).

На кожне приміщення, в якому планується провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, надається окремий дозвіл.

Заява про одержання дозволу подається заявником (уповноваженою особою):

 • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням;
 • в електронній формі, яка має бути оформлена згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

– До заяви додаються оригінал та/або належним чином засвідчені копії правовстановлюючого документа на приміщення, свідоцтва про встановлення готелю певної категорії та технічного паспорта.

– Якщо документи подаються особисто, пред’являється документ, що посвідчує особу.

– У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

10. Назву вулиці місце розташування (адреси) готелю, згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування, перейменовано. У правовстановлюючих документах та технічному паспорті вказано різні адреси готелю. Чи потрібно вносити зміни до зазначених документів для одержання дозволу?

Чинним законодавством не передбачається обов’язок власника внесення змін до правовстановлюючих документів у зв’язку з перейменуванням органом місцевого самоврядування вулиці, на якій цей об’єкт нерухомості розміщений.

Крім того, частиною другою статті 8 Закону встановлений вичерпний перелік документів, які додаються до заяви для одержання дозволу.

Водночас заявник має право за власною ініціативою додати до заяви на одержання дозволу додаткові пояснення та/або документи в обґрунтування невідповідності адреси в документах, зокрема довідку про перейменування вулиці тощо.